Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Дебарца PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 5507*                                                                                                                                          Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Љупчо Којчиноски 

Претседател на Совет на општината: Томе Тутурески

Членови на Совет на општината:

1. Томе Тутурески
7. Доксана Трпоска
2. Стојан Прензоски
8. Благојче Блажески
3. Нелоски Богоја
9. Целе Качароски
4. Светлана Костоска
10. Милена Јолакоска
5. Боби Силјаноски
11. Јован Мирчески
6. Богоја Чалдрмоски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Дебарца има доставено 6 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_debarca_33_sednica_29.12.2011
zapisnik_sovet_debarca_32_sednica_30.11.2011
zapisnik_sovet_debarca_31_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_debarca_30_sednica_28.09.2011
zapisnik_sovet_debarca_29_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_debarca_28_sednica_29.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Дебарца има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_debarca_21_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_debarca_23_sednica_25.02.2011
zapisnik_sovet_debarca_24_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_debarca_25_sednica_29.04.2011
zapisnik_sovet_debarca_26_sednica_27.05.2011
zapisnik_sovet_debarca_27_sednica_30.06.2011
zapisnik_sovet_debarca_22_sednica_31.01.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.