Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Долнени PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 13568*                                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арчиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Абдула Бајрамоски  

Претседател на Совет на општината: Севгани Османоски

Членови на Совет на општината:

1. Севгани Османоски
9. Адем Спаиќ
2. Али Алиоски
10. Ремзија Хасановиќ
3. Муневера Хасановиќ
11. Ерол Абдиу
4. Димче Наумоски
12. Јасмина Алексоска
5. Пецо Вајгалески
13. Зоран Дојчиноски
6. Митко Змејкоски
14. Шерафедин Амедоски
7. Ахмедин Рамовиќ
15. Невзaт Имероски
8. Хусеин Хасановиќ

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Долнени има доставено 14 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_dolneni_35_sednica_26.01.2011
zapisnik_sovet_dolneni_34_sednica_27.12.2011
zapisnik_sovet_dolneni_32_sednica_31.10.2011
zapisnik_sovet_dolneni_33_sednica_29.11.2011
zapisnik_sovet_dolneni_31_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_dolneni_30_sednica_17.08.2011
zapisnik_sovet_dolneni_29_sednica_28.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Долнени има доставено 8 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_dolneni_22_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_dolneni_21_sednica_07.12.2010
zapisnik_sovet_dolneni_23_sednica_20.01.2011
zapisnik_sovet_dolneni_24_sednica_17.02.2011
zapisnik_sovet_dolneni_25_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_dolneni_26_sednica_07.04.2011
zapisnik_sovet_dolneni_27_sednica_31.05.2011
zapisnik_sovet_dolneni_28_sednica_29.06.2011

 


* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.