Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Кривогаштани PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 6150*                                                                                                                                        Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа 

Градоначалник на општината: Гоце Дуртаноски 

Претседател на Совет на општината: Здравко Тренески

Членови на Совет на општината:  

1. Здравко Тренески
7. Александра Ѓореска
2. Ицко Ѓорески
8. Киро Клекачкоски**
3. Трајче Неданоски
9. Татјана Чируноска
4. Бранкица Мавчева
10. Драге Китаноски
5. Зоран Грашкоски
11. Владо Божиноски
6. Милорад Здравкоски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Кривогаштани има доставено 8 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_krivogastani_44_sednica_26.12.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_43_sednica_02.12.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_42_sednica_30.11.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_41_sednica_15.11.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_40_sednica_14.10.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_39_sednica_15.19.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_38_sednica_18.08.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_37_sednica_07.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Кривогаштани има доставено 9 записника од одржани седници на советот***.

zapisnik_sovet_krivogastani_36_sednica_13.06.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_35_sednica_09.06.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_34_sednica_30.05.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_28_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_krivogastani_29_sednica_24.01.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_30_sednica_23.02.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_31_sednica_16.03.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_32_sednica_13.04.2011
zapisnik_sovet_krivogastani_33_sednica_27.04.2011

 

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Советникот поднесе оставка и неговото место го пополни Лазо Станчески. 

*** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.