Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Богданци PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 8707*                                                                                                                                           Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Ристо Ичков 

Претседател на Совет на општината: Душко Енџекчев

Членови на Совет на општината:

1. Душко Енџекчев 7. Зоран Пеев
2. Горан Сламков 8. Драгица Вангелова
3. Катерина Чрчева 9. Тони Такашманов
4. Санда Шуклева 10. Ристо Шабанов
5. Илија Карагошев 11. Мито Манолев
6. Блаже Шапов

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Бограднци има доставено 8 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_bogdanci_39_sednica_09.12.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_38_sednica_26.11.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_37_sednica_07.11.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_36_sednica_05.10.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_35_sednica_21.09.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_34_sednica_12.09.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_33_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_32_sednica_28.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Богданци има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_bogdanci_26_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_bogdanci_25_sednica_11.12.2010
zapisnik_sovet_bogdanci_27_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_28_sednica_23.02.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_29_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_30_sednica_27.04.2011
zapisnik_sovet_bogdanci_31_sednica_25.05.2011

 

 

* Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.