Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Босилово PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 14260*                                                                                                                                                             Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Колев Љупчо 

Претседател на Совет на општината: Никола Милчев

Членови на Совет на општината:

1. Никола Милчев
9. Томе Киров
2. Олга Стоилкова
10. Илија Насков
3. Динчо Крстев
11. Жанко Гуцевски
4. Љупчо Атанасов
12. Македонка Дедејска
5. Горанчо Пецев
13. Никола Михаилов
6. Митко Иванов
14. Алекса Велков
7. Елена Маврова
15. Божана Сирачева
8. Ристо Митров

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Босилово има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_bosilovo_37_sednica_28.12.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_36_sednica_19.12.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_35_sednica_19.12.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_34_sednica_25.11.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_33_sednica_07.11.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_31_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_29_sednica_29.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Босилово има доставено 7 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_bosilovo_22_sednica_28.12.2010
zapisnik_sovet_bosilovo_23_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_24_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_25_sednica_24.03.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_26_sednica_21.04.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_27_sednica_31.05.2011
zapisnik_sovet_bosilovo_28_sednica_30.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот