Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Конче PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 3536*                                                                                                                                    Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Стојан Лазарев 

Претседател на Совет на општината: Стојче Коцев

Членови на Совет на општината:

1. Стојче Коцев

2. Зоран Јованов

3. Живко Стојанов

4. Зоранчо Илиевски

5. Бекир Реџепов

6. Зија Саидов

7. Марјанчо Ристов

8. Јонче Здравев

9. Јонче Горѓиев 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Конче има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_konce_40_sednica_26.12.2011
zapisnik_sovet_konce_39_sednica_15.12.2011
zapisnik_sovet_konce_38_sednica_28.11.2011
zapisnik_sovet_konce_37_sednica_28.11.2011
zapisnik_sovet_konce_36_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_konce_35_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_konce_34_sednica_29.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Конче има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_konce_33_sednica_30.06.2011
zapisnik_sovet_konce_27_sednica_24.01.2011
zapisnik_sovet_konce_28_sednica_24.02.2011
zapisnik_sovet_konce_29_sednica_25.03.2011
zapisnik_sovet_konce_30_sednica_26.04.2011
zapisnik_sovet_konce_31_sednica_13.05.2011
zapisnik_sovet_konce_32_sednica_21.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.