Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Чешиново-Облешево PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 7490*                                                                                                                                            Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Јорданчо Лефков 

Претседател на Совет на општината: Благојчо Јакимов

Членови на Совет на општината:

1. Благојчо Јакимов
7. Станко Коцев
2. Дејанчо Петров
8. Димче Николов
3. Венцо Ристовски
9. Бранко Стоименов
4. Гордана Лазарова
10. Грозде Митров
5. Ванчо Ефремов
11. Верица Иванова
6. Илчо Златанов

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Чешиново-Облешево има доставено 7 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_40_sednica_30.01.2012
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_39_sednica_26.12.2011
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_38_sednica_15.11.2011
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_37_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_36_sednica_12.09.2011
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_35_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_34_sednica_13.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Чешиново-Облешево има  доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_27_sednica_27.12.2010
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_28_sednica_31.012011
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_29_sednica_25.02.2011
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_30_sednica_15.032011
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_31_sednica_14.042011
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_32_sednica_31.052011
zapisnik_sovet_cesinovo-oblesevo_33_sednica_23.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.