Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Виница PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 19938*                                                                                                                                                              Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арчиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Емил Дончев 

Претседател на Совет на општината: Благица Андонова

Членови на Совет на општината:

1. Мартин Павлов
9. Милорад Атанасов
2. Орце Јордановски
10. Марина Стоименова
3. Благица Андонова
11. Горанчо Воинов
4. Венцо Вуинов
12. Венко Данчев
5. Гоце Стојков
13. Митко Костадиновски
6. Горанчо Ангелов
14. Анкица Лесанска
7. Мара Јованова
15. Наташа Анакиева
8. Младен Митев

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Виница има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_vinica_34_sednica_29.12.2011
zapisnik_sovet_vinica_33_sednica_24.11.2011
zapisnik_sovet_vinica_32_sednica_27.10.2011
zapisnik_sovet_vinica_31_sednica_19.09.2011
zapisnik_sovet_vinica_30_sednica_15.08.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Виница има доставено 9 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_vinica_24_sednica_i_prodolzenie_13.01.2011
zapisnik_sovet_vinica_24_sednica_ii_prodolzenie_31.01.2011
zapisnik_sovet_vinica_23_sednica_07.12.2010
zapisnik_sovet_vinica_24_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_vinica_25_sednica_31.01.2011
zapisnik_sovet_vinica_26_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_vinica_27_sednica_14.03.2011
zapisnik_sovet_vinica_28_sednica_21.04.2011
zapisnik_sovet_vinica_29_sednica_16.06.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.