Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Делчево PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 17505*                                                                                                                                                               Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арчиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Горан Малешевски

Претседател на Совет на општината: Николче Трајановски

Членови на Совет на општината:

1. Николче Трајановски
9. Тонкица Петровска
2. Горан Георгиевски
10. Зоран Станоевски
3. Слободанчо Димитровски
11. Ванчо Стојмирски
4. Светлана Ѓорѓиевска
12. Мира Стојчевска
5. Снежана Ѓорѓиевска
13. Елизабета Тасевска
6. Тони Ѓорѓиевски
14. Емил Петровски
7. Игор Јовановски
15. Љупчо Атанасов
8. Љупчо Петровски

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Делчево има доставено 4 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_delcevo_27_sednica_04.11.2011
zapisnik_sovet_delcevo_26_sednica_14.10.2011
zapisnik_sovet_delcevo_25_sednica_06.09.2011
zapisnik_sovet_delcevo_23_sednica_08.07.2011

 

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Делчево има доставено 6 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_delcevo_18_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_delcevo_17_sednica_06.12.2010
zapisnik_sovet_delchevo_19_sednica_23.02.2011
zapisnik_sovet_delchevo_20_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_delchevo_21_sednica_13.04.2011
zapisnik_sovet_delchevo_22_sednica_13.05.2011

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.