Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Македонска Каменица PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 8110*                                                                                                                                        Категорија на општината

Број на жители: Од 5.001 до 10.000
Број на членови на Советот: 11

Општини во оваа категорија: Могила, Демир Хисар, Чашка, Богданци,

Маврово и Ростуша,Пехчево, М.Каменица,

Чешиново-Облешево, Дебарца,Кривогаштани,Македонски Брод,

Крушево, Сопиште, Петровец,Чучер – Сандево, Центар Жупа

Градоначалник на општината: Дарко Митевски 

Претседател на Совет на општината: Драган Димитровски

Членови на Совет на општината:

1. Драган Димитровски
7. Ивана Караѓозова
2. Дарко Петровски
8. Игор Ангеловски
3. Ленче Митревска - Доневска
9. Венцо Милчевски
4. Јовица Велиновски
10. Тони Велиновски
5. Благоја Стамболиски
11. Благица Ристова
6. Мице Бошкоски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Македонска Каменица има доставено 3 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_makedonska_kamenica_24_sednica_28.11.2011
zapisnik_sovet_makedonska_kamenica_23_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_makedonska_kamenica_22_sednica_12.09.2011
zapisnik_sovet_makedonska_kamenica_21_sednica_15.08.2011
zapisnik_sovet_makedonska_kamenica_20_sednica_29.08.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Македонска Каменица има доставено 4 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_makedonska_kamenica_15_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_makedonska_kamenica_16_sednica_04.02.2011
zapisnik_sovet_makedonska_kamenica_17_sednica_11.03.2011
zapisnik_sovet_makedonska_kamenica_18_sednica_14.04.2011
zapisnik_sovet_makedonska_kamenica_19_sednica_17.06.2011

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII 

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.