Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Ранковце PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 4144*                                                                                                                                   Категорија на општината

Број на жители: До 5.000
Број на членови на Советот: 9

Општини во оваа категорија: Новаци, Лозово, Градско, Дојран, Росоман.

Демир Капија, Вранештица,Пласница, Зрновци,

Ранковце, Старо Нагоричане, Конче, Зелениково, Вевчани, Карбинци

Градоначалник на општината: Орце Тодоровски 

Претседател на Совет на општината: Валентина Николовска

Членови на Совет на општината:

1. Валентина Николовска

2. Новица Димитриевски

3. Горан Петковски

4. Ирена Станковска

5. Ласте Станковски

6. Моме Спасовски

7. Радица Ѓоргиевска

8. Дејан Митковски

9. Круме Трајковски

 

Преглед по општина

Преглед по категорија на ЕЛС

Ранг листа по категорија на ЕЛС

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Ранкковце има доставено 8 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_rankovce_38_sednica_30.01.2012
zapisnik_sovet_rankovce_37_sednica_30.12.2011
zapisnik_sovet_rankovce_36_sednica_20.12.2011
zapisnik_sovet_rankovce_35_sednica_29.11.2011
zapisnik_sovet_rankovce_34_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_rankovce_33_sednica_30.09.2011
zapisnik_sovet_rankovce_32_sednica_31.08.2011
zapisnik_sovet_rankovce_31_sednica_28.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Ранковце има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

 

zapisnik_sovet_rankovce_30_sednica_24.06.2011
zapisnik_sovet_rankovce_29_sednica_23.05.2011
zapisnik_sovet_rankovce_23_sednica_29.12.2010
zapisnik_sovet_rankovce_22_sednica_15.12.2010
zapisnik_sovet_rankovce_24_sednica_25.01.2011
zapisnik_sovet_rankovce_25_sednica_21.02.2011
zapisnik_sovet_rankovce_26_sednica_02.03.2011
zapisnik_sovet_rankovce_27_sednica_25.03.2011
zapisnik_sovet_rankovce_28_sednica_08.04.2011

 

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.