Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Кратово PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 10441*                                                                                                                                                             Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арчиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Мите Андоновски 

Претседател на Совет на општината: Сашо Ѓеоргиевски

Членови на Совет на општината: 

1. Сашо Ѓеоргиевски
9. Орце Трајковски
2. Соња Крстевска
10. Дејан Ампев
3. Михаил Цветков
11. Јорданчо Лазаревски
4. Добре Иванов
12. Радица Страхилова
5. Гордана Накова
13. Игор Симоновски
6. Јонче Ефремовски
14. Радица Дачева
7. Милка Павловска
15. Илија Митевски
8. Горан Колевски

 

Преглед по општина

Зреглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија 

Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Кратово има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_kratovo_28_sednica_23.12.2011
zapisnik_sovet_kratovo_27_sednica_29.11.2011
zapisnik_sovet_kratovo_26_sednica_28.10.2011
zapisnik_sovet_kratovo_25_sednica_27.09.2011
zapisnik_sovet_kratovo_24_sednica_31.08.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Кратово има доставено 5 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_kratovo_18_sednica_24.12.2010
zapisnik_sovet_kratovo_19_sednica_27.01.2011
zapisnik_sovet_kratovo_20_sednica_28.02.2011
zapisnik_sovet_kratovo_21_sednica_15.03.2011
zapisnik_sovet_kratovo_22_sednica_21.04.2011
zapisnik_sovet_kratovo_23_sednica_30.06.2011

 

 

 

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.