Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Брвеница PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 15855*                                                                                                                                                             Категорија на општината

Број на жители: Од 10.001 до 20.000
Број на членови на Советот: 15

Општини во оваа категорија:

Валандово, Берово, Делчево, Неготино,Осломеј, Зајас,

Виница, Кратово, Ресен, Долнени,Студеничани,

Арачиново, Илинден, Дебар, Ново Село,Василево,

Босилово, Јегуновце, Брвеница, Пробиштип, Свети Николе

Градоначалник на општината: Енвер Пајазити 

Претседател на Совет на општината: Хисније Река

Членови на Совет на општината:  

1. Хисније Река
9. Сани Арифи
2. Џелил Азизи
10. Наим Шабани
3. Илир Абдурахмани
11. Недиме Саљаи
4. Лумније Зибери
12. Бобан Милески
5. Милорад Зафировски
13. Наташа Стојчевска
6. Илчо Јакимоски
14. Бујар Бајрами
7. Магдалена Ѓорѓевска
15. Петре Новески
8. Петре Петревски

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на ЕЛС

Ранг листа по категорија

Во периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011 Општина Брвеница  има доставено 13 записника од одржани седници на советот**.

Files:
zapisnik_sovet_brvenica_29.03.2011_21.04.2011_05.05.2011_01.07.2011_12.07.2011_29.08.2011_30.09.2011_12.10.2011_15.11.2011_23.12.2011
zapisnik_sovet_brvenica_27.12.2010
zapisnik_sovet_brvenica_24_sednica_18.01.2011
zapisnik_sovet_brvenica_25_sednica_28.02.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.