Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Општина Куманово PDF Печати Е-пошта

Број на жители: 105484*                                                                                                                                                                  Категорија на општината

Број на жители: Над 100.000
Број на членови на Советот: 33

Општини во оваа категорија: Куманово, Град Скопје

Градоначалник на општината: Зоран Дамјановски 

Претседател на Совет на општината: Виктор Цветковски


Членови на Совет на општината:

1. Виктор Цветковски
12. Фериз Дервиши
23. Јордан Пачков
2. Данијела Ѓорѓиевска
13. Дритан Рамадани
24. Бранкица Гогиќ
3. Снежана Захариева
14. Уљуси Беќири
25. Бобан Николовски
4. Максим Димитриевски
15. Зија Саити
26. Горан Стојковиќ
5. Александар Арсиќ
16. Наџије Мустафа
27. Слаѓана Ѓорѓиевска
6. Александра Георгиевска
17. Драги Митевски
28. Бране Петрушевски
7. Зоран Колевски
18. Зоран Маневски
29. Емилија Томиќ
8. Владимир Павловски
19. Миле Јакимовски
30. Бранко Цветков
9. Марина Манојловска
20. Зоран Петрушевски
31. Бранко Арсовски
10. Јовица Спасовски
21. Ѓорѓе Полиќ
32. Тони Трајковски
11. Зекрет Ќазимовски
22. Стефан Трајановски
33. Аљиљ Куртиши

 

Преглед по општина

Преглед по категоријата на  ЕЛС

Ранг листа по категорија

 Во периодот од 07.01.2011 до 31.12.2011 Општина Куманово има доставено 5 записника од одржани седници на советот

Files:
zapisnik_sovet_kumanovo_53_sednica_26_i_27.10.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_52_sednica_29.09.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_51_sednica_13.09.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_50_sednica_23.08.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_49_sednica_07.02.2011_i_13.07.2011

Во периодот од 01.01.2011 до 30.06.2011 Општина Куманово има доставено 10 записника од одржани седници на советот**.

zapisnik_sovet_kumanovo_39_sednica_26.01.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_40_sednica_17.02.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_41_sednica_24.02.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_42_sednica_10.03.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_43_sednica_17.03.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_44_sednica_24.03.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_45_sednica_06.04.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_46_sednica_12.05.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_47_sednica_23.06.2011
zapisnik_sovet_kumanovo_48_sednica_30.06.2011

 * Попис на населението, домаќинството и становите во Република Македонија, 2002 – книга XIII

** Податоците презентирани во записниците од одржаните седници на советот се одговорност на општината, и не секогаш ги одразуваат ставовите и мислењата на Граѓанската асоцијација МОСТ како и на донаторот.