Мојот советник

Македонски (Macedonian)Albanian-ALTurkish (Turkiye)
Илија Буџаковски PDF Печати Е-пошта
IlijaBuxakovski

 

 

Роден е на 28.07.1974 година. Има завршено средно образовани, машински техничар. Не е вработен и ова е негов прв мандат како член на Советот на општина Могила. Зборува англиски и француски јазик.

Член е на следните комисии:
• Комисија за планирање, уредување на просторот и заштита на животната средина и природата;
• Комисија за јавни дејности.

 

 


јули - декември 2010

Советот на општина Могила во периодот јули - декември 2010 година има одржано 7 седници на кои биле поставени вкупно 54 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Седницата број 12 одржана на 14.09.2010 не е целосно завршена, а седницата број 16 одржана на 27.12.2010 е прекината по гласањето по 3 точка од дневниот ред.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Могила, во овој период, е 7.

Број на присуства

7

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0

0

Број на излагања

0

Гласања Г1/гласал

211

Гласања Г1/ не гласал

01

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0


1 Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.

 


јануари – јуни 2010

 

Советот на општина Могила во периодот јануари – јуни 2010 година има одржано 7 седници на кои биле поставени вкупно 35 точки на дневниот ред, вклучувајќи ги и разгледувањата на записниците од претходно одржаните седници.

Вкупниот број на денови во кои се одржувале седници на Советот на општина Могила, во овој период, е 7.

Број на присуства

6*

Број на отсуства (оправдани/неоправдани)

0**

0**

Број на излагања

0

Гласања Г1/гласал

27***

Гласања Г1/ не гласал

0***

Поднесени иницијативи

0

Поднесени прашања до Градоначалникот

0

* Поради неможност да се одреди кои членови на Советот биле присутни/ отсутни според податоците дадени во записникот, присуството/ отсуството на четвртата седница на Советот не е земено предвид во табелата.
** Погледни забелешка *.
** Податоците се нецелосни поради неможност од добиените записници да се утврди бројот на присутни/ отсутни членови на Советот во моментот на гласањето по одредени точки на седниците.